Projekty UE
 
     
    PROJEKTY UE

 

 

LipoTech Sp. z o. o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw” na realizację projektu nr RPMP.01.02.01-12-0491/16 pt. „Prace B+R w zakresie chemii medycznej i ich zastosowanie w terapii syndromu suchego oka”.

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie skutecznych rozwiązań będących innowacją produktową na skalę międzynarodową, którymi będą wyroby medyczne – bezetanolowe liposomowe preparaty okulistyczne do zastosowania we wspomaganiu terapii zespołu suchego oka. Skuteczność preparatów opracowanych w toku prac B+R zostanie potwierdzona w ramach pilotażowego badania klinicznego przeprowadzonego na grupie pacjentów. Finalnie, opracowane preparaty dedykowane są poprawie jakości życia osób z symptomami zespołu suchego oka, tj. grupie stanowiącej wg. ostatnich szacunków ponad 30% populacji Polski.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 804 163,20 zł

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 333 191,20 zł