Projekty UE
   
     
    PROJEKTY UE

 

 

Projekty badawczo-rozwojowe

„Prace B+R w zakresie chemii medycznej i ich zastosowanie w terapii syndromu suchego oka”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw”

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie skutecznych rozwiązań będących innowacją produktową na skalę międzynarodową, którymi będą wyroby medyczne – bezetanolowe liposomowe preparaty okulistyczne do zastosowania we wspomaganiu terapii zespołu suchego oka. Skuteczność preparatów opracowanych w toku prac B+R zostanie potwierdzona w ramach pilotażowego badania klinicznego przeprowadzonego na grupie pacjentów. Finalnie, opracowane preparaty dedykowane są poprawie jakości życia osób z symptomami zespołu suchego oka, tj. grupie stanowiącej wg. ostatnich szacunków ponad 30% populacji Polski.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 804 163,20 zł

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 333 191,20 zł

     
   
     
   

„Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych nad opracowaniem kompletnej technologii opracowywania i wytwarzania sterylnych, biokompatybilnych preparatów farmakologicznych do celów terapii chorób narządu wzroku, opartych na opatentowanych rozwiązaniach nanotechnologicznych oraz nowych, mało inwazyjnych metodach diagnostycznych do badania filmu łzowego i charakterystyki zmian parametrów soczewek kontaktowych na podstawie zautomatyzowanych technik optycznych, mikroskopii sił atomowych oraz metod diagnostyki metabolomicznej. Technologia będzie doskonalona w trakcie projektowania, testowania i wytwarzania nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej.

Projekt realizowany w konsorcjum z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 549 937,50 zł

Dofinansowanie badań prowadzonych przez LipoTech sp. z o. o.: 1 825 000,00